header

 

Meisterschaften

DCU-D Senioren Aktive Jugend Tandem Regionalkassenpokal    
{DCU_Kreis_SEN::Datum} {DCU_Kreis_AKT::Datum} {DCU_Kreis_JUG::Datum} {DCU_Kreis_Team::Datum} {DCU_Kreis_Pokal::Datum}    
{DCU_Kreis_SEN::Ort} {DCU_Kreis_AKT::Ort} {DCU_Kreis_JUG::Ort} {DCU_Kreis_Team::Ort} {DCU_Kreis_Pokal::Ort}    
{DCU_Kreis_SEN::Dok} {DCU_Kreis_AKT::Dok} {DCU_Kreis_JUG::Dok} {DCU_Kreis_Team::Dok} {DCU_Kreis_Pokal::Dok}    
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis    
             
               
               
DCU-D Senioren Aktive 200 U23/Frauen/Seniorinnen Jugend Tandem    
{DCU_BY_SEN::Datum} {DCU_BY_AKT::Datum} {DCU_BY_U23::Datum} {DCU_BY_JUG::Datum} {DCU_BY_Team::Datum}    
{DCU_BY_SEN::Ort} {DCU_BY_AKT::Ort} {DCU_BY_U23::Ort} {DCU_BY_JUG::Ort} {DCU_BY_Team::Ort}    
{DCU_BY_SEN::Dok} {DCU_BY_AKT::Dok} {DCU_BY_U23::Dok} {DCU_BY_JUG::Dok} {DCU_BY_Team::Dok}    
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis    
             
               
               
DCU-D Senioren Aktive Jugend        
{DCU_DE_SEN::Datum} {DCU_DE_AKT::Datum} {DCU_DE_JUG::Datum}        
{DCU_DE_SEN::Ort} {DCU_DE_AKT::Ort} {DCU_DE_JUG::Ort}        
{DCU_DE_SEN::Dok} {DCU_DE_AKT::Dok} {DCU_DE_JUG::Dok}        
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis        
             
               
               
SAD Senioren Aktive Jugend Tandem      
{BSKV_Kreis_SEN::Datum} {BSKV_Kreis_AKT::Datum} {BSKV_Kreis_JUG::Datum} {BSKV_Kreis_TEAM::Datum}      
{BSKV_Kreis_SEN::Ort} {BSKV_Kreis_AKT::Ort} {BSKV_Kreis_JUG::Ort} {BSKV_Kreis_TEAM::Ort}      
{BSKV_Kreis_SEN::Dok} {BSKV_Kreis_AKT::Dok} {BSKV_Kreis_JUG::Dok} {BSKV_Kreis_TEAM::Dok}      
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis      
             
               
               
Opf Senioren Aktive Jugend Tandem Jugendtandem    
{BSKV_BEZ_SEN::Datum} {BSKV_BEZ_AKT::Datum} {BSKV_BEZ_JUG::Datum} {BSKV_BEZ_TEAM::Datum}      
{BSKV_BEZ_SEN::Ort} {BSKV_BEZ_AKT::Ort} {BSKV_BEZ_JUG::Ort} {BSKV_BEZ_TEAM::Ort}      
{BSKV_BEZ_SEN::Dok} {BSKV_BEZ_AKT::Dok} {BSKV_BEZ_JUG::Dok} {BSKV_BEZ_TEAM::Dok}      
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis    
             
               
               
BSKV Senioren Aktive Jugend Tandem      
{BSKV_BY_SEN::Datum} {BSKV_BY_AKT::Datum} {BSKV_BY_JUG::Datum} {BSKV_BY_TEAM::Datum}      
{BSKV_BY_SEN::Ort} {BSKV_BY_AKT::Ort} {BSKV_BY_JUG::Ort} {BSKV_BY_TEAM::Ort}      
{BSKV_BY_SEN::Dok} {BSKV_BY_AKT::Dok} {BSKV_BY_JUG::Dok} {BSKV_BY_TEAM::Dok}      
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis      
             
               
               
DKBC Senioren Aktive Jugend        
{BSKV_DE_SEN::Datum} {BSKV_DE_AKT::Datum} {BSKV_DE_JUG::Datum}        
{BSKV_DE_SEN::Ort} {BSKV_DE_AKT::Ort} {BSKV_DE_JUG::Ort}        
{BSKV_DE_SEN::Dok} {BSKV_DE_AKT::Dok} {BSKV_DE_JUG::Dok}        
Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis Einteilung / Ergebnis